Disclaimer

Auteursrecht

c3615cd709d2259d8c5a586c99b67e3fB&L Group (handelsnamen: Shine! en Shine! Magazine) behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. B&L Group behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van de Shine! website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in B&L Group opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van B&L Group B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die B&L Group besteedt aan de samenstelling van Shine! Magazine en de Shine! website is het mogelijk dat de informatie die op www.yourdailyshine.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.yourdailyshine.nl en in Shine! Magazine zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Shine!, de webmaster, de internet-provider of B&L Group. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van Shine! geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

B&L Group sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of informatie die door middel van de website of Shine! Magazine verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van B&L Group verkregen is.

B&L Group zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. B&L Group is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.yourdailyshine.nl.